Terms of Use

Điều khoản sử dụng trang web English BO:

1. Sử dụng trang web

Bạn phải tuân thủ các quy định về sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc khiếu nại bất kỳ ai.

2. Nội dung

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm điều khoản sử dụng hoặc là vi phạm pháp luật.

3. Bản quyền

Bạn phải tuân thủ các quy định về bản quyền trên trang web của chúng tôi. Bạn không được sao chép, tái sử dụng hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

4. Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản sử dụng của trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn vui lòng kiểm tra điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.